Algemene voorwaarden 2017 Online Camper Specialist 

Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING.

Artikel 1, lid 1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder a: Reisorganisator; diegene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1. vervoer, 2. verblijf, 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt; c: Reiziger; A. de wederpartij van de reisorganisator, B. degene te wiens behoefte de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of C. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen. d: Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. e: Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen. f: Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 0900-17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

 

Artikel 1, lid 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoer reizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking op andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

 

Artikel 1, lid 3

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW

 

Artikel 1, lid 4

Organisatoren van cruises, lijndienstrondreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3, lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 11. Zij dienden deze afwijkende bepalingen vooraf duidelijk aan de reiziger duidelijk te maken.

Overgangsbepaling: Organisatoren van eigenvervoerreizen betreffende een wooneenheid zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans en camping-staanplaatsen kunnen m.b.t. reizen met aankomstdatum tot uiterlijk 31 december 2004 afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid 2. Zij dienen deze afwijkende bepalingen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar te maken.

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 2, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs electronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

 

Artikel 2, lid 2

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de eisen van artikel 4.

 

Artikel 2 lid 3

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2, lid 4

a: de reiziger vertrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst, Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

b: indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van verdere deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 5

a: Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

b: Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisator en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

c: De andere reiziger(s) is/zijn voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

 

Artikel 2, lid 6

a: Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

b: Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

c: Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die- vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger- op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

Artikel 2, lid 7

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: a: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van Euro 23 per boeking (bij eigen vervoerreizen Euro 11,-) per boeking indien kortere dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland; b: communicatiekosten; c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties)  neemt de reisorganisatie alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: a: de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van euro 27,- per boeking (bij eigen vervoerreizen Euro 14,-) per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland; b: communicatiekosten; c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte  extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator.

Artikel 2, lid 8

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld, Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

 

Artikel 2 lid 9

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

 

Artikel 2 lid 10

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

ARTIKEL 3 BETALING

Artikel 3 lid 1

a: bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dit vooraf aan de reiziger kenbaar.

b: In geval van eigen-vervoer reizen bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom.

 

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 

Artikel 3, lid 3

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

ARTIKEL 4 REISSOM

Artikel  4, lid 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicaties vermeld.

 

Artikel  4, lid 2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

 

Artikel 4, lid 3

Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

 

Artikel 4, lid 4

a: chartervliegreizen Europa

Na de totstandkoming van de reisovereenkomst zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europese bestemmingen en de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.

b: overige reizen

Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.

C: In afwijking van het sub a: en b: bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare A: verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen; of B: Extreme verhogingen van de vervoerskosten, kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

 

De Vereniging van ONLINE CAMPER SPECIALIST Reisorganisatoren en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming wordt bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een partijen bindende uitspraak te doen.

 

Artikel 4, lid 5

a: de reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen, Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

b: indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval- binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 

ARTIKEL 5 INFORMATIE

Artikel 5, lid 1

Uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 

Artikel 5, lid 2

Indien de reiziger de reis niet geheel kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisatie heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

 

Artikel 5 lid 3

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting, en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 

Artikel 5, lid 4

Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden vertrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

Artikel 6 lid 1

De reisorganisator stelt de nodige reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

 

Artikel 6 lid 2

Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

 

Artikel 6 lid 3

a: ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

b: Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

 

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 7 lid 1

a: na totstandkomen van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. b: bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad Euro 27,- per boeking (bij eigenvervoer-reizen Euro 14,- indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te vergoeden; c: Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel) annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

Artikel 7 lid 2

a: over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden medegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. b: bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

ARTIKEL 8 IN_DE_PLAATSSTELLING

Artikel 8, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

 

Artikel 8, lid 2

De aanmelder, de reiziger, en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1, bedoelde wijzigings- en communicatiekosten end e eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 9 lid 1

Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen vanaf vertrek kosteloos worden geannuleerd.

 

Artikel 9, lid 2

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a: bij annulering tot de 42e (exclusief) dag voor de vertrekdag: de aanbetaling

b: bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom

c: bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom d: bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag (50% van de reissom) e: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag (75% van de reissom) f: bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom, g: bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

 

Artikel 9 lid 3

a: indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

b: organisatoren van cruises, rondreizen, avontuurlijke reizen, en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 2. Zij maken dit vooraf aan de reiziger kenbaar. c: indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

 

Artikel 9, lid 4

 

De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

 

Artikel 9, lid 5

 

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing

 

Artikel 9, lid 6

a: het annuleren van een overeenkomst door 1 of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. b: indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing. c: de sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat. D: indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringskosten en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

 

Artikel 9, lid 7

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE TOUROPERATOR

Artikel 10 lid 1

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

 

Artikel 10 lid 2

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 10 lid 3

Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

 

Artikel 10 lid 4

a: indien de oorzaak van de opzeggin aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voorvloeiende schade voor rekening van de reiziger

b: indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12. c: indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

 

Artikel 10, lid 5

Indien de reisorganisator zich door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing

 

ARTIKEL 11 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

 

Artikel 11, lid 1

a: de reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op 1 of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee. b: de reiziger kan de wijziging afwijzen. c: indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger d: indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12. e: indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13. f: indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11, lid 2

In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

 

Artikel 11, lid 3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 2. de aard en klasse van de accommodatie; 3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: 1. de samenstelling van het reisgezelschap; 2. de aan de reisorganisatoren bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); 3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; 4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

 

Artikel 11, lid 4

Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

 

Artikel 11, lid 5

De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 

Artikel 11, lid 6

 

a: de reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een een termijn van 24 uur (1 werkdag). b: in dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 werkdagen voor vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

 

Artikel 11, lid 7

In geval van opzegging op grond van het vorige artikel vergoedt de reisorganisator de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet in begrepen.

 

Artikel 11, lid 8

a: indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet worden verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. b: indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. c : de uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

 

Artikel 11, lid 9

De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over door hem doorgevoerde wijziging(en) in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend eigen vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 

Artikel 12, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10,11,13,14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

 

Artikel 12, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 leden 1 en 2.

 

Artikel 12, lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat: a: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of b: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis inbegrepen diensten is betrokken; of c: de tekortkoming in de uitvoering  van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen; of d: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 12, lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

ARTIKEL 13, HULP EN BIJSTAND

Artikel 13, lid 1

a: de reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. b: Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 13, lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reisorganisator noch aan de reiziger zijn toe te rekenen draagt ieder zijn eigen schade. Voor deze reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht, voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.

 

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR

 

Artikel 14 lid 1

a: ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de diensverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig beperkt of uitgesloten. b: de reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

 

Artikel 14 lid 2

Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

 

Artikel 14, lid 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden  van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

 

Artikel 14, lid 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

ARTIKEL 15, VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 15, lid 1

a: de reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. b: iedere reiziger dient zich 24 uur voor voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

Artikel 15, lid 2

a: de reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. b: alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

 

Artikel 15, lid 3

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

 

Artikel 15 lid 4

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

 

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende onbillijk is.

 

ARTIKEL 17 KLACHTEN

Artikel 17, lid 1

a: een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. b: is deze niet aanwezig of bereikbaar dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze. c: de communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. d: indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 17, lid 2

a: als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze. b: indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten. c: als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisatie of het boekingskantoor. d: als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen 1 maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor worden ingediend. e: indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs electronische wijze bericht.

 

Artikel 17, lid 3

a: als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. b: de Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschied bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 17 lid 4

a: op alle geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. b: de reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 17 lid 5

a: Het ONLINE CAMPER SPECIALIST zal de verplichtingen van een lid tegenover de reiziger, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Reizen overnemen indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; een en ander tenzij dat lid dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. b: voor toepassing van deze garantie is vereist dat de reiziger een schriftelijk beroep doet bij het ONLINE CAMPER SPECIALIST.

 

 

 

 

 

Aanvullende voorwaarden en bepalingen van Online Camper Specialist (hierna ook aangeduid als Online Camper Specialist)

 

A: INFORMATIE OVER PROCEDURES VOOR, TIJDENS EN NA TERUGKEER VAN UW REIS

 

Artikel A1: maatwerkreizen

 

Op de website van Online Camper Specialist vind U een aanbod van volledig uitgewerkte reizen en reisprogramma's. Indien U aanzienlijk wilt afwijken van deze reisprogramma's, waarbij "aanzienlijk" betekent dat de reisroute en/of de verblijfstijden per accommodatie en/of het type vervoer, en/of additionele diensten en onderdelen van de reis  verschillen , dan beschouwen wij uw reisprogramma als een speciaal voor U gemaakt maatwerk reisprogramma. Als U als klant aangeeft dat U het maatwerk reisprogramma wilt boeken dan heeft Online Camper Specialist het recht om de kosten die zijn gemaakt voor het samenstellen van het maatwerk reisprogramma  in rekening te brengen. Deze kosten zullen in de praktijk variëren aan de hand van de hoeveelheid werk en de kostenstructuur van het dienstenpakket wat in de maatwerk reis wordt aangeboden. Het bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voordat de medewerkers van Online Camper Specialist een maatwerk reis gaan samenstellen zullen zij U over de kosten zoals beschreven in dit artikel informeren.

 

Artikel A2: prijzen en voorwaarden

 

Het reisprogramma zoals beschreven op de website en specifiek de genoemde prijzen en voorwaarden mbt de reizen zijn indicatief en zijn vrijbliijvend van aard, tenzij uitdrukkelijk op de website is aangegeven dat de prijzen en voorwaarden bindend, vast of niet indicatief zijn. De offerte van Online Camper Specialist voldoet aan de bepalingen zoals beschreven in de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden.

 

Artikel A3: informatie documenten

 

Greatlakes-Ttravel zal de reiziger van voldoende informatie voorzien, volgens de bepalingen van artikel 5 van de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten (zie artikel 5 van de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden), en om te controleren of de informatie zoals deze door Online Camper Specialist verstrekt is, correct is. Indien de door GreatLakes-Travel verstrekte informatie niet correct is, kan Online Camper Specialist niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade mbt deze foutieve informatie.

 

Online Camper Specialist zal eventuele problemen die ontstaan voor, tijdens of na uw reis m.b.t. uw reis, binnen een redelijke termijn en zo snel als redelijkerwijs mogelijk proberen op te lossen. Sommige oplossingen vragen uw medewerking en wij gaan ervan uit dat U redelijkerwijs met Online Camper Specialist zal streven naar een zo snel mogelijke en acceptabele oplossing.

 

 Artikel A4 Accommodatie

 

Online Camper Specialist heeft elke accommodatie voor U speciaal geselecteerd en omschreven.

 

In sommige gevallen, o.a. bij zeer gewilde accomodaties, kan het voorkomen dat kamers moeten worden aangevraagd. In sommige gevallen kan het gebeuren dat het hotel geen accomodaties in de gewenste klasse meer beschikbaar heeft of geen hotelkamers meer voor de gecontracteerde prijs meer kan aanbieden en kamers aanbiedt voor een minder gunstige prijs. In deze gevallen reserveert Online Camper Specialist het recht om te mogen zoeken naar een zoveel mogelijk gelijkwaardige accommodatie. Meer- of minderkosten zullen worden doorberekend aan de reiziger(s). Als wij een alternatieve accommodatie vinden zullen wij U daarover zo spoedig mogelijk informeren. Indien de hoofdboeker, of zijn vertegenwoordiger, Online Camper Specialist opdracht geeft om nog verder te zoeken naar alternatieve accommodatie, zijn eventuele kosten van communicatie en tijdsinspanning (menskracht) voor rekening van de klant. Vooraf zal U over deze kosten worden geînformeerd.

 

A5: Paspoorten en reisbescheiden

 

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger(s) om ervoor zorg te dragen dat de gegevens m.b.t. het reisgezelschap  die worden uitgewisseld met Online Camper Specialist juist en volledig zijn.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger(s) om ervoor zorg te dragen dat U in het bezit bent van een geldig paspoort, zijnde een paspoort dat nog minimaal geldig is tot een datum gedefinieerd als 6 maanden na uw geplande terugreisdatum. Let op: paspoorten met een geldigheidsduur van minder dan 6 maanden na de geplande terugreisdatum kunnen worden geweigerd door de desbetreffende autoriteiten.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om in het bezit te zijn van een paspoort met een zogeheten numerieke leesstrip.

Dit is de harde leesstrip zoals op Nederlandse paspoorten uitgegeven vanaf 1995 aanwezig dient te zijn. Voor Belgische reizigers zijn paspoorten uitgegeven vanaf medio mei 2003 voorzien van een numerieke leesstrip. Indien de reiziger niet in het bezit is van een paspoort met een numerieke leesstrip dan is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om zijn/haar paspoort te laten vervangen.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders van kinderen die meereizen naar de Verenigde Staten om ervoor zorg te dragen dat deze kinderen hun eigen numeriek leesbaar paspoort hebben. Let op: het is niet voldoende dat de babies of kinderen zijn bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s), dit kan ertoe leiden dat de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd.

 

Let op: Canada laat volgens de laatste informatie nog wel ouders toe waarvan de kinderen en/of babies zijn bijgeschreven in het paspoort van de ouders.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich voldoende te informeren van de laatste officiële voorschriften met betrekking tot het al dan niet noodzakelijk zijn van een visum en administratieve vereisten. Online Camper Specialist zal U vrijblijvend van het nodige advies dienen.

 

Indien uw reisbescheiden op Schiphol voor U worden afgeleverd zodat U deze reisbescheiden daar kan ophalen, zal Online Camper Specialist voor deze service een bedrag van Euro 30,- bij de hoofdboeker in rekening brengen welk bedrag zal moeten worden betaald door de hoofdboeker. Het is niet mogelijk om reisbescheiden klaar te laten leggen op andere luchthavens dan Schiphol. De reisbescheiden worden ongeveer 6 weken voor vertrek via TPG Post naar uw thuisadres verstuurd. Indien U de reisbescheiden via een andere manier zoals bijvoorbeeld een koerier wilt ontvangen, zijn eventuele gerelateerde kosten voor rekening van de hoofdboeker.

 

Artikel A6 Speciale verzoeken

 

Online Camper Specialist zal zo mogelijk voldoen aan speciale wensen die bij de boeking door de klant kenbaar worden gemaakt. Echter, Online Camper Specialist biedt de reiziger geen garantie dat aan elke wens tegemoet kan worden gekomen. Is het niet mogelijk aan Uw wens tegemoet te komen, dan zal GreatLakes U daarvan op de hoogte stellen. Als uw  wens zo essentieel is dat een reisovereenkomst enkel zal worden gesloten indien aan deze wens wordt voldaan, dan is sprake van een essentiële voorwaarde, een zogenaamde ESSENTIE, zoals is beschreven in artikel 2, lid 7 van de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden. In dat artikel is in dit geval sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de reisorganisator kan worden herroepen, als bijvoorbeeld de reis of een onderdeel van de reis is volgeboekt. Ten aanzien van de accommodatie zal het voorkomen dat U als klant speciale wensen heeft op het gebied van bijvoorbeeld:

 

Roken/niet roken

Aantal aanwezige bedden per kamer

Bedden naast elkaar of separaat

Etage

Locatie t.o.v. de lift

Locatie t.o.v. een blikjesautomaat

Locatie voorzijde of achterzijde

Vegetarische maaltijden

Geschiktheid voor rolstoelgebruiker

Overige speciale toegevoegde wensen m.b.t. de accommodatie.

 

Indien U zeker wilt zijn dat uw wens m.b.t. het bovenstaande wordt uitgevoerd dan dient U deze wens volgens de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden om te zetten in een zogenaamde ESSENTIE. Als U een wens aanduidt als een essentie dan sturen wij een fax  met de desbetreffende essentie naar de accommodatie in Amerika of Canada en zijn wij aansprakelijk indien de ESSENTIE niet wordt uitgevoerd. In alle andere gevallen zijn wij niet aansprakelijk indien uw wens niet wordt uitgevoerd, aangezien wij afhankelijk zijn van derden. Wij zullen er redelijkerwijs alles aan doen om uw wensen te vervullen. Meer- of minderkosten ten gevolge van het voldoen aan deze wensen, zullen met U worden verrekend.

 

Let op: indien U een twee-persoonskamer (gepubliceerd tot maximum twee personen) boekt is het niet mogelijk een essentie aan te vragen voor 2 separate gescheiden bedden. Verder is het niet mogelijk om voor een gepubliceerde 3- of 4-persoonskamer een essentie aan te vragen voor 3 of 4 gescheiden bedden. Ook hier zullen wij er redelijkerwijs alles aan doen om uw wens toch te vervullen, echter een garantie kunnen wij in deze gevallen niet afgeven.

 

GreatLlakes-Travel heeft het recht U de (beperkte) kosten voor het regelen van een essentie in rekening te brengen, deze bedragen Euro 10,- per essentie per accommodatie, waarbij deze kosten dienen ter dekking van o.a. de  administratieve kosten. Deze kosten worden berekend in aanvulling op de esentiekosten zoals beschreven in de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden. Deze kosten zijn ook verschuldigd als de essentie niet kan worden gerealiseerd en bevestigd.

 

De reiziger dient ten allen tijde de locale regel- en wetgeving in acht te nemen en zich van deze regel- en wetgeving op de hoogte te stellen.

 

Artikel A7 Wijzigingen

 

Tijdens uw reis is het voor Online Camper Specialist niet mogelijk om wijzigingen in het reisprogramma aan te brengen, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals noodgevallen.

 

 Het is voor Online Camper Specialist niet mogelijk ter plaatse door de reiziger getekende autohuur en camperhuurcontracten te wijzigen.

 

GreatLakes Travel heeft het recht om prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in belastingen (luchthavenbelastingen- en heffingen alsmede lokale belastingen op verblijfsaccomodatie (zoals b.v. de Amerikaanse state tax), autohuur, campers, excursies en overige diensten alsmede substantiële verhogingen van wisselkoersen na te belasten, conform artikel 4 lid 3 van de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden. Deze doorbelasting wordt uitgevoerd door middel van een aanvullende nota met een korte omschrijving welke wij voor aanvang van de reis naar U zullen versturen, inclusief een  machtigingskaart die Online Camper Specialist machtigt het bedrag van uw rekening af te schrijven. Zodra de machtiging is verleent en is ontvangen door Online Camper Specialist worden de reisbescheiden verstuurd.

 

Online Camper Specialist is niet verplicht U te compenseren voor onderdelen van de reis of diensten m.b.t. de reis waarvan U geen gebruik maakt, zelfs niet als lokale leveranciers U deze garantie op restitutie of  compensatie hebben gegeven of enige andere toezegging hebben gemaakt.

 

Online Camper Specialist is verplicht wijzigingen in de vertrek- en/of aankomsttijden in de periode tussen 2 weken voor het vertrek en de dag voor vertrek binnen 24 uur door te geven aan de reiziger(s). Omdat Online Camper Specialist voor exacte vertrek- en aankomsttijden afhankelijk is van derden, lees luchtvaartmaatschappijen, aanvaard Online Camper Specialist geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wizjigingen in vertrek- en of aankomsttijden. Online Camper Specialist zal zijn clienten uit het oogpunt van service optimaal trachten te informeren volgens de richtlijnen uit de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden.

 

Artikel A8 Annulering

 

Indien U voor wat voor reden dan ook de door U of uw vertegenwoordiger geboekte reis annuleert dient U dit schrijftelijk of per email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of per fax (040-2618783) zo spoedig mogelijk te bevestigen. De annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de reisvoorwaarden van het ONLINE CAMPER SPECIALIST zijn van toepassing.

 

Indien het doorgaan van een reis afhankelijk is van een minimum aantal boekingen en indien dit minimum aantal deelnemers als bepaald door de reisorganisator niet is gehaald, heeft de reisorganisator het recht om de reis te annuleren. 

Online Camper Specialist is verplicht het minimum aantal deelnemers te vermelden op haar  website, evenals de datum waarop de annulering i.v.m. het niet bereiken van het minimum aantal reizigers uiterlijk zal gebeuren.

 

Artikel A9 Veiligheid

 

De reiziger(s) is/zijn verplicht de lokale veiligheidsvoorschriften, de wetgeving van het land of van de staat en de aanwijzingen van de lokale politie zo goed mogelijk op te volgen.

Online Camper Specialist geeft het maximaal toegestane aantal reizigers per kamer of accomodatie aan op de website. Indien de reiziger(s) besluit(en) om met meer personen dan dit maximum op de kamer te slapen dan gebeurd dit op eigen verantwoordelijkheid van de reiziger(s). Het maximum aantal toegestane personen per accommodatie vindt U terug in de prijstabellen en/of op de website. Op deze regel kunnen i.v.m. lokale veiligheidsvoorschriften geen uitzonderingen worden gemaakt.

 

In verband met de lokale wetgeving is het in sommige staten verplicht om de kinderen ook 's-nachts te begeleiden, lees: (indien U 1,2, of 3 kinderen kan het gebeuren dat het hotel eist dat tenminste 1 ouder op de kamer van de kinderen slaapt). Online Camper Specialist zal U zo goed mogelijk van deze lokale regels op de hoogte stellen, echter is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk  voor de gevolgen van het niet opvolgen van lokale wetgeving en / of veiligheids voorschriften door de reiziger(s).

 

Artikel A10 Inhoud reisovereenkomst

 

De reisovereenkomst komt tot stand nadat de reiziger aangeeft, hetzij  telefonisch of schriftelijk via email, brief, reservering via het internet,  of fax, het aanbod zoals gedaan door Online Camper Specialist te accepteren. Hieropvolgend verstuurt Online Camper Specialist een bevestiging van de overeenkomst, waarna de overeenkomst bindend is als de klant/wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per email of post niet reageert.

 

Na het totstandkomen van de reisovereenkomst tussen Online Camper Specialist  en de reiziger(s) verstuurd GreatLakes een schriftelijke bevestiging per email, fax of TPGPost waarin de elementen die bij de reissom zijn inbegrepen zijn opgesomd. Indien bepaalde zaken niet bij de reissom zijn inbegrepen worden zij door Online Camper Specialist niet vergoed. Dit is het geval bij o.a. parkeergelden,  tipgeld, gebruik van de minibar in uw hotelkamer, en eventuele overige kosten die in dit artikel niet worden genoemd. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich voor het totstandkomen van de overeenkomst te informeren over de exacte inhoud van het aanbod van Online Camper Specialist.

 

Artikel A11

Administratieve en overige kosten.

Online Camper Specialist heeft het recht om per nota (m.b.t. 1 of meerdere reizigers) de volgende kosten in rekening te brengen, in toevoeging op de reissom:

administratiekosten Euro 10,- per nota; Klaarlegkosten reisbescheiden Schiphol (onafhankelijk van de oorzaak) Euro 30,- ;baby handling-fee van Euro 20 per baby in het geval dat U met een baby of meerdere babies  reist); wijzigingskosten- en handling-fees ter hoogte van euro 15 per wijziging, in het geval van wijzigingen van het hotel, vervoermiddel, naam reiziger(s), aantal personen, heen- of terugreisdatum en/of aOnline Camper Specialistaag overige additionele diensten. Deze wijzigingskosten worden berekend tot het maximum zoals beschreven in Artikel 7 van de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden.

Artikel A12 Betalingsvoorwaarden

 

Online Camper Specialist biedt reizigers de mogelijkheid via een èènmalige machtiging of via electronische overboeking te betalen. In het geval van een èènmalige machtiging verleent de reiziger  toestemming aan Online Camper Specialist om de kosten van de reisovereenkomst zoals in de nota zijn gespecificeerd inclusief overige kosten zoals beschreven in artikel 11, af te schrijven van de rekening van de reiziger(s). Na boeking zal Online Camper Specialist de reiziger een nota en machtigingsformulier toesturen. In het geval van betaling per machtiging is de klant verplicht de ingevulde machtigingskaart per omgaande (binnen 2 werkdagen) te retourneren aan Online Camper Specialist. In het geval van betaling door middel van electronische overboeking geldt een betalingstermijn van 3 werkdagen na het totstandkomen van de reisovereenkomst, waarna de klant de aanbetaling, zoals gespecificeerd op de gestuurde nota, moet hebben overgemaakt op de rekening van Online Camper Specialist. In het geval van het invullen van een machtigingskaart dient deze ingevulde machtigingskaart binnen 7 werkdagen na het tijdstip van boeking (zijnde het tijdstip waarop de bevestiging per email van de boeking door Online Camper Specialist door de klan is ontvangen) in het bezit van Online Camper Specialist te zijn. Indien na 7 werkdagen het machtigingsformulier nog niet is ontvangen door Online Camper Specialist dan zal Online Camper Specialist de klant contacteren waarna de klant nog 1 werkdag additioneel zal krijgen om de betaling te effectueren. Indien om 19.00 uur op de 8e werkdag na ontvangst van de bevestiging van de boeking door de klant, de betaling niet heeft plaatsgevonden dan heeft Online Camper Specialist B.V. het recht de reisovereenkomst tussen Online Camper Specialist en de betrokken reiziger(s) eenzijdig te ontbinden,  en zal er geen sprake meer zijn van enige contractuele verplichting tussen de betrokken reiziger(s) en Online Camper Specialist. In het geval van eenzijdige ontbinding van de reisovereenkomst door Online Camper Specialist kan Online Camper Specialist  niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen en/of gevolgschade van deze eenzijdige opzegging. In het geval van eenzijdige opzegging van de reisovereenkomst door Online Camper Specialist als gevolg van te late of niet uitgevoerde contractuele betalingen door de klant, is de klant verplicht de door Online Camper Specialist te betalen annuleringskosten te vergoeden. Indien de klant de annuleringskosten weigert te vergoeden, zullen deze kosten worden vermeerderd met een boete van 100 Euro per maand totdat de annuleringskosten plus eventuele verschuldigde boete door de klant zijn voldaan.

 

Het restant van de reissom (oorspronkelijke reissom inclusief eventuele kosten zoals per artikel A11) wordt ten laatste 6 weken  voor vertrek  afgeschreven van de rekening van de reiziger in het geval van een èènmalige machtiging, of dient door de reiziger(s) ten laatste 6 weken voor de geplande vertrekdatum te worden overgemaakt in het geval van electronische overboeking.

 

Indien tussen het tijdstip van de geplande vertrekdatum en de boeking minder dan 6 weken tijd aanwezig is, zal er geen sprake zijn van een aanbetaling en dient de reissom, inclusief eventuele kosten per artikel A11,  in zijn geheel volgens de in dit artikel geldende bepalingen en termijnen te worden betaald.

 

Artikel A13 Overige voorwaarden

 

Indien er bij sommige reisarrangementen sprake is van afwijkende betalings-, wijzigings- en annuleringsvoorwaarden, zijnde afwijkend van de  voorwaarden zoals per Artikel A1 t/m A14  of zoals per de ONLINE CAMPER SPECIALIST voorwaarden zal Online Camper Specialist deze voordat boeking plaatsvindt, met de klant bespreken.

 

Artikel A14 Klachten

 

De ONLINE CAMPER SPECIALIST procedures met betrekking tot klachten zijn van toepassing (zie artikel 7 in de ONLINE CAMPER SPECIALIST reisvoorwaarden).

 

Indien U besluit om tijdens de reis een klacht of bemerking, zonder bemiddeling door Online Camper Specialist, af te handelen met een lokale dienstverlener (zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van het hotel) en de klacht wordt al dan niet door middel van een financiële vergoeding opgelost ter plaatse, dan is het niet langer mogelijk voor de reiziger om Online Camper Specialist te vragen de klacht nogmaals in behandeling te nemen. Deze bepaling geldt ook als U achteraf niet tevreden bent met in eerste instantie door U geaccepteerde oplossing.

 

Indien U ter plaatse een fout of onvolkomenheid constateert dan bent U verplicht hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij de lokale verstrekker van de dienst, zodat de mogelijkheid blijft bestaan zo spoedig mogelijk de fout en/of onvolkomenheid tot uwer tevredenheid te herstellen. Een snelle melding van een probleem leidt vaak tot een snelle acceptabele oplossing.

Online Camper Specialist is een handelsnaam van  de tour operator GreatLakes-Travel BV en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17238101.  De onderneming is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden, registratienummer 3085. © GreatLakes-Travel BV 2004.